Tarihçe

Cumhuriyet döneminde petrol sektörü ile ilgili olarak yapılan ilk yasal düzenleme 1926 yılında çıkarılan ve ülke sınırları içinde bütün petrol arama ve işletme haklarını hükümete veren 792 sayılı Kanundur. Daha sonra 1935 yılında çıkarılan 2804 sayılı kanunla petrol konusunda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) görevlendirilmiş, 1954 yılında ise bazı değişiklerle günümüzde de yürürlükte bulunan 6326 sayılı Petrol Kanunu kabul edilmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu ile Petrol Dairesi Reisliği kurulmuş, Petrol Dairesi Reisliği 1973 yılında kamuoyunda petrol reformu kanunu olarak bilinen 1702 sayılı Kanun ile T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adını almıştır. Yine aynı Kanunla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde bulunan Akaryakıt Daire Başkanlığı da lağvedilerek Genel Müdürlüğümüze bağlanmıştır. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PIGM) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı genel bütçeli bir kuruluş olarak 02 Kasım 2011 tarihine kadar hizmet vermiştir.

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Resmî Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanan 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatılmıştır. Ancak, yine aynı Kararnamenin 81. maddesinde, 3154 sayılı Kanunun 8 nci maddesine atıfta bulunularak, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ana hizmet birimleri arasında yeniden kurulmuştur.